Algemene Voorwaarden Sabmeera Beauty & Laser Clinic.

1.1 In deze voorwaarden wordt onder
“Sabmeera Beauty & Laser Clinic” verstaan: Sabmeera Beauty & Laser Clinic gevestigd te Amsterdam, aan de Dapperstraat 96D, 1096 BZ.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder
“client” verstaan degene die Sabmeera Beauty & Laser Clinic opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder
“client” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder
“behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door Sabmeera Beauty & Laser Clinic te hanteren laserapparaat en bijbehorende hulpmiddelen.
1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de client en Sabmeera Beauty & Laser Clinic.
1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Sabmeera Beauty & Laser Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Sabmeera Beauty & Laser Clinic en de client omvat de opdracht van de client aan de Sabmeera Beauty & Laser Clinic tot behandeling.
2.2 Sabmeera Beauty & Laser Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijke wens van de client en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
2.3. Opzegging of opschorting van de overeenkomst is mogelijk indien de client zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Sabmeera Beauty & Laser Clinic of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens mede clienten of hun bezoek.

 

3 Toestemming

3.1 De client verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe, aan Sabmeera Beauty & Laser Clinic door het invullen en ondertekenen van het intake formulier van Sabmeera Beauty & Laser Clinic.
3.2. De client verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
3.3 Sabmeera Beauty & Laser Clinic kan van de client verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.
3.4 in het geval de client zijn toestemming weigert dan wel intrekt, zal Sabmeera Beauty & Laser Clinic geen behandeling verrichten.

 

4 lnformatie

De client dient Sabmeera Beauty & Laser Clinic tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks warden aangepast en/of warden ge·fndexeerd.

6 Betaling

6.1 Client betaalt direct na de behandeling contant of per pin.
6.2 lndien Sabmeera Beauty & Laser Clinic de client op rekening behandelt, zorgt de client voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Sabmeera Beauty & Laser Clinic onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.
6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de client te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en
(buitengerechtelijke) kosten.
6.4 Betalingen warden allereerst in mindering gebracht op de langst openstaande facturen.

6.5 In het geval de client de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Sabmeera Beauty & Laser Clinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de client in rekening te brengen. Sabmeera Beauty & Laser Clinic is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te ( doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de client.

6.6 Bij betalingsachterstand is Sabmeera Beauty & Laser Clinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de client een klacht tegen Sabmeera Beauty & Laser Clinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Sabmeera Beauty & Laser Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de client de overeenkomst beeindigt.

7 Annulering

7.1 In het geval de client verhinderd is voor een afspraak, dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Sabmeera Beauty & Laser Clinic af te zeggen.

7.2 Zegt de client niet of niet tijdig af, dan kan Sabmeera Beauty & Laser Clinic het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht of met een bericht naar de zakelijke Whatsapp (0612909107) te warden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Sabmeera Beauty & Laser Clinicis ontvangen. lndien client haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van client. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Sabmeera Beauty & Laser Clinic, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

 

8 Aansprakelijkheid

8.1 lndien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Sabmeera Beauty & Laser Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bed rag waarop de door Sabmeera Beauty & Laser Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Sabmeera Beauty & Laser Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de client in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Sabmeera Beauty & Laser Clinic

8.2 Sabmeera Beauty & Laser Clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling( en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 Sabmeera Beauty & Laser Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.

 

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de client over de behandeling door Sabmeera Beauty & Laser Clinic, meldt de client dit per e-mail zo snel mogelijk via info@sabmeera.nl, binnen 48 uur. Sabmeera Beauty & Laser Clinic en de client spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

 

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen Sabmeera Beauty & Laser Clinic en de client gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Sabmeera Beauty & Laser Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen warden schriftelijk of elektronisch via de website
www.sabmeera.nl ter kennis van de client gebracht en treden een (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. lndien de client niet binnen een (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de client geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. lndien de client binnen een (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.